ஆல்இன்ஒன் எஸ்இஓ பேக்

2017 முதல் இந்த எஸ்இஓ செருகி 50,000,000 முறை பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது


Michael Torbert 2+ million active installations Tested with 5.2.3 3 வாரங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Google XML Sitemaps

This plugin will improve SEO by helping search enginess better index your site using sitemaps.


Arne Brachhold 2+ million active installations Tested with 5.2.3 5 மாதங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Redirection

Manage 301 redirections, keep track of 404 errors, and improve your site, with no knowledge…


John Godley 1+ million active installations Tested with 5.2.3 2 வாரங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

W3 Total Cache

Search Engine (SEO) & Performance Optimization (WPO) via caching. Integrated caching: CDN, Minify, Page, Object,…


Frederick Townes 1+ million active installations Tested with 5.2.3 1 மாதம் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

LiteSpeed Cache

All-in-one unbeatable acceleration & PageSpeed improvement: caching, image/CSS/JS optimization…


LiteSpeed Technologies 700,000+ active installations Tested with 5.2.3 3 நாட்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Cloudflare

All of Cloudflare’s performance and security benefits in a simple one-click install of recommended settings…


John Wineman, Furkan Yilmaz, Junade Ali (Cloudflare Team) 200,000+ active installations Tested with 5.2.3 2 மாதங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

ACF Content Analysis for Yoast SEO

WordPress plugin that adds the content of all ACF fields to the Yoast SEO score…


Thomas Kräftner, ViktorFroberg, marol87, pekz0r, angrycreative, Team Yoast 100,000+ active installations Tested with 5.2.3 5 மாதங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Glue for Yoast SEO & AMP

This plugin makes sure the default WordPress AMP plugin uses the proper Yoast SEO metadata…


Joost de Valk 100,000+ active installations Tested with 5.2.3 1 மாதம் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

WordPress Related Posts

WordPress Related Posts – the plugin for related posts with thumbnails. Caching included.


Sovrn, zemanta 100,000+ active installations Tested with 4.7.14 1 வருடம் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

iThemes Sync

Manage multiple WordPress sites from one dashboard.


iThemes 80,000+ active installations Tested with 5.3 5 நாட்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

SEOPress

SEOPress is a simple, fast and powerful SEO plugin for WordPress.


Benjamin Denis 70,000+ active installations Tested with 5.2.3 5 நாட்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Meta Tag Manager

Easily add and manage custom meta tags to various parts of your site or on…


Marcus Sykes 60,000+ active installations Tested with 5.2.3 5 மாதங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது