பிளாக்-இயக்கப்பட்ட செருகுநிரல்கள்

அனைத்து பிளாக்-இயக்கப்பட்ட செருகுநிரல்கள் ஐயும் பார்

WP Booking Calendar

Original "Booking Calendar" plugin. Easily manage full-day bookings, time-slot appointments, or events in our all-in-one,…


wpdevelop, oplugins 60,000+ active installations Tested with 6.4.3 2 வாரங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Smash Balloon Social Post Feed

Formerly "Custom Facebook Feed". Display completely customizable Facebook feeds of a Facebook page or Group.…


Smash Balloon 200,000+ active installations Tested with 6.3.3 1 வாரம் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Featured Plugins

அனைத்து Featured Plugins ஐயும் பார்

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ million active installations Tested with 6.4.3 3 மாதங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Akismet Anti-spam: Spam Protection

The best anti-spam protection to block spam comments and spam in a contact form. The…


Automattic - Anti-spam Team 5+ million active installations Tested with 6.4.3 1 மாதம் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Jetpack – WP Security, Backup, Speed, & Growth

Improve your WP security with powerful one-click tools like backup, WAF, and malware scan. Includes…


Automattic 5+ million active installations Tested with 6.4.3 22 மணி நேரங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Classic Widgets

Enables the previous "classic" widgets settings screens in Appearance – Widgets and the Customizer. Disables…


WordPress Contributors 2+ million active installations Tested with 6.4.3 3 மாதங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

பீட்டா நீட்சிகள்

அனைத்து பீட்டா நீட்சிகள் ஐயும் பார்

Preferred Languages

Choose languages for displaying WordPress in, in order of preference.


Pascal Birchler 2,000+ active installations Tested with 6.5 18 மணி நேரங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Performance Lab

Performance plugin from the WordPress Performance Team, which is a collection of standalone performance modules.


WordPress Performance Team 100,000+ active installations Tested with 6.4.3 1 நாள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Gutenberg

The Gutenberg plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 300,000+ active installations Tested with 6.4.3 1 வாரம் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Performant Translations

Making internationalization/localization in WordPress faster than ever before.


WordPress Performance Team 7,000+ active installations Tested with 6.5 1 வாரம் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Popular Plugins

அனைத்து Popular Plugins ஐயும் பார்

Elementor Website Builder – More than Just a Page Builder

Elementor இணையதளம் உருவாகும் செயலி அனைத்தையும் கொண்டுள்ளது: அதன் பலவகையான அம்சங்களை இழுத்தி உருவாக்கம் பகுதியில் சேர்த்து இணையதள பக்கத்தை…


Elementor.com 5+ million active installations Tested with 6.4.3 2 வாரங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Contact Form 7

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ million active installations Tested with 6.4.3 2 வாரங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Yoast SEO

Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using…


Team Yoast 5+ million active installations Tested with 6.4.3 2 நாட்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ million active installations Tested with 6.4.3 3 மாதங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது