பிளாக்-இயக்கப்பட்ட செருகுநிரல்கள்

அனைத்து பிளாக்-இயக்கப்பட்ட செருகுநிரல்கள் ஐயும் பார்

Carousel Slider Block for Gutenberg

A responsive carousel slider for the Gutenberg editor.


Virgildia 10,000+ active installations Tested with 6.3.1 3 வாரங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Reusable Blocks Extended

Extend Gutenberg Reusable Blocks feature with a complete admin panel, widgets, shortcodes and PHP functions.


audrasjb 10,000+ active installations Tested with 6.2.2 7 மாதங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Featured Plugins

அனைத்து Featured Plugins ஐயும் பார்

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ million active installations Tested with 6.3.1 2 மாதங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Akismet Anti-spam: Spam Protection

The best anti-spam protection to block spam comments and spam in a contact form. The…


Automattic - Anti-spam Team 5+ million active installations Tested with 6.3.1 3 வாரங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Classic Widgets

Enables the previous "classic" widgets settings screens in Appearance – Widgets and the Customizer. Disables…


WordPress Contributors 2+ million active installations Tested with 6.3.1 2 மாதங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

பீட்டா நீட்சிகள்

அனைத்து பீட்டா நீட்சிகள் ஐயும் பார்

Gutenberg

The Gutenberg plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 300,000+ active installations Tested with 6.3.1 5 நாட்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Performant Translations

Making internationalization/localization in WordPress faster than ever before.


WordPress Performance Team 2,000+ active installations Tested with 6.3.1 6 நாட்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Performance Lab

Performance plugin from the WordPress Performance Team, which is a collection of standalone performance modules.


WordPress Performance Team 100,000+ active installations Tested with 6.3.1 2 வாரங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Popular Plugins

அனைத்து Popular Plugins ஐயும் பார்

Contact Form 7

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ million active installations Tested with 6.3.1 4 நாட்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Elementor Website Builder – More than Just a Page Builder

Elementor இணையதளம் உருவாகும் செயலி அனைத்தையும் கொண்டுள்ளது: அதன் பலவகையான அம்சங்களை இழுத்தி உருவாக்கம் பகுதியில் சேர்த்து இணையதள பக்கத்தை…


Elementor.com 5+ million active installations Tested with 6.3.1 2 வாரங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Yoast SEO

Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using…


Team Yoast 5+ million active installations Tested with 6.3.1 2 வாரங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ million active installations Tested with 6.3.1 2 மாதங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது