பிளாக்-இயக்கப்பட்ட செருகுநிரல்கள்

அனைத்து பிளாக்-இயக்கப்பட்ட செருகுநிரல்கள் ஐயும் பார்

Countdown Block

Highlight Upcoming Events With Countdown Timer with Countdown Block.


WPDeveloper 4,000+ active installations Tested with 6.2.2 2 மாதங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Form Builder CP

Form Builder CP is a contact form plugin for creating contact forms with a visual…


CodePeople 700+ active installations Tested with 6.2.2 1 மாதம் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Portfolio Gallery – Image Gallery Plugin

Portfolio gallery comes with a separate category page and user-friendly interface. Showcase portfolio, images, video,…


A WP Life 30,000+ active installations Tested with 6.2.2 1 மாதம் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Featured Plugins

அனைத்து Featured Plugins ஐயும் பார்

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ million active installations Tested with 6.2.2 2 மாதங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Akismet Anti-Spam: Spam Protection

The best anti-spam protection to block spam comments and spam in a contact form. The…


Automattic - Anti Spam Team 5+ million active installations Tested with 6.2.2 2 மாதங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Classic Widgets

Enables the previous "classic" widgets settings screens in Appearance – Widgets and the Customizer. Disables…


WordPress Contributors 2+ million active installations Tested with 6.2.2 2 மாதங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

பீட்டா நீட்சிகள்

அனைத்து பீட்டா நீட்சிகள் ஐயும் பார்

Gutenberg

The Gutenberg plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 300,000+ active installations Tested with 6.2.2 1 வாரம் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Plugin Dependencies

Parses a 'Requires Plugins' header and adds a Dependencies tab in the plugin install page.…


Andy Fragen, Colin Stewart, Paul Biron 100+ active installations Tested with 6.3 3 வாரங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Performance Lab

Performance plugin from the WordPress Performance Team, which is a collection of standalone performance modules.


WordPress Performance Team 80,000+ active installations Tested with 6.2.2 4 வாரங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Popular Plugins

அனைத்து Popular Plugins ஐயும் பார்

Contact Form 7

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ million active installations Tested with 6.2.2 2 வாரங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Yoast SEO

Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using…


Team Yoast 5+ million active installations Tested with 6.2.2 2 வாரங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Elementor Website Builder – More than Just a Page Builder

Elementor இணையதளம் உருவாகும் செயலி அனைத்தையும் கொண்டுள்ளது: அதன் பலவகையான அம்சங்களை இழுத்தி உருவாக்கம் பகுதியில் சேர்த்து இணையதள பக்கத்தை…


Elementor.com 5+ million active installations Tested with 6.2.2 2 வாரங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ million active installations Tested with 6.2.2 2 மாதங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது