ஆல்இன்ஒன் எஸ்இஓ பேக்

2017 முதல் இந்த எஸ்இஓ செருகி 50,000,000 முறை பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது


Michael Torbert 2+ million active installations Tested with 5.2.2 1 மாதம் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

SEOPress

SEOPress is a simple, fast and powerful SEO plugin for WordPress.


Benjamin Denis 60,000+ active installations Tested with 5.2.2 3 நாட்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Better WordPress Google XML Sitemaps (support Sitemap Index, Multi-site and Google News)

A WordPress XML Sitemap plugin that comes with support for Sitemap Index, Multi-site and Google…


Khang Minh 60,000+ active installations Tested with 4.4.18 4 வருடங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Google XML Sitemap Generator

Improve your websites SEO with a comprehensive, easy to use RSS and XML sitemap plugin.…


XmlSitemapGenerator.org 40,000+ active installations Tested with 4.7.13 2 வருடங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Simple Wp Sitemap

An easy sitemap plugin that adds both an xml and an html sitemap to your…


Webbjocke 30,000+ active installations Tested with 5.0.4 7 மாதங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Fix sitemap.xml Yoast SEO for Yandex

Eng/Rus


mojWP 500+ active installations Tested with 4.7.13 2 வருடங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Sewn In XML Sitemap

Simple way to automatically generate XML Sitemaps when a page or post is saved. Very…


Jupitercow 100+ active installations Tested with 4.8.9 2 வருடங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது