ஆல்இன்ஒன் எஸ்இஓ பேக்

2017 முதல் இந்த எஸ்இஓ செருகி 50,000,000 முறை பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது


Michael Torbert 2+ million active installations Tested with 5.2.3 3 வாரங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

W3 Total Cache

Search Engine (SEO) & Performance Optimization (WPO) via caching. Integrated caching: CDN, Minify, Page, Object, Fragment, Database support.


Frederick Townes 1+ million active installations Tested with 5.2.3 1 மாதம் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

LiteSpeed Cache

All-in-one unbeatable acceleration & PageSpeed improvement: caching, image/CSS/JS optimization…


LiteSpeed Technologies 700,000+ active installations Tested with 5.2.3 3 நாட்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Redirection

Manage 301 redirections, keep track of 404 errors, and improve your site, with no knowledge of Apache or Nginx needed.


John Godley 1+ million active installations Tested with 5.2.3 2 வாரங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Squirrly SEO 2019 (Strategy)

Looking to rank your WP site? | Follow a clear recipe for SEO | Tweak over 54 ranking factors


Squirrly SEO 20,000+ active installations Tested with 5.2.3 6 நாட்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

SmartCrawl WordPress SEO checker, analyzer, and optimizer

SmartCrawl SEO checker, content analysis and search optimizer to rank higher and get discovered in search engines.


WPMU DEV 50,000+ active installations Tested with 5.2.3 3 வாரங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

SEOPress

SEOPress is a simple, fast and powerful SEO plugin for WordPress.


Benjamin Denis 70,000+ active installations Tested with 5.2.3 5 நாட்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Glue for Yoast SEO & AMP

This plugin makes sure the default WordPress AMP plugin uses the proper Yoast SEO metadata and allows modification of the AMP page design.


Joost de Valk 100,000+ active installations Tested with 5.2.3 1 மாதம் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Premium SEO Pack – WordPress SEO Plugin

Premium SEO Pack it's a WordPress SEO Plugin and helps you increase the SEO value for all your pages, decide how you want them to look like on se …


WP SEO - Calin Vingan 9,000+ active installations Tested with 5.2.3 4 மாதங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

PB SEO Friendly Images

This plugin is a full-featured solution for SEO friendly images. Optimize »alt« and »title« attributes for all images and improve SEO traffic.


Pascal Bajorat 20,000+ active installations Tested with 5.2.9 4 மாதங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

Hide SEO Bloat

Free addon for the Yoast SEO plugin to hide the bloat it adds to the WordPress backend. See changelog for what's new in this release.


SO WP 10,000+ active installations Tested with 5.2.3 2 வாரங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

SEO Image Optimizer

SEO Image Optimizer dynamically insert SEO friendly title and alt tag in images. It's also Resize and Compress the images to boost your site spee …


Weblizar 10,000+ active installations Tested with 5.2.3 4 வாரங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது

ACF Content Analysis for Yoast SEO

WordPress plugin that adds the content of all ACF fields to the Yoast SEO score analysis.


Thomas Kräftner, ViktorFroberg, marol87, pekz0r, angrycreative, Team Yoast 100,000+ active installations Tested with 5.2.3 5 மாதங்கள் முன்பு புதுப்பிக்கப்பட்டது