விளக்கம்

This plugin has been closed as of ஜூலை 10, 2024 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Reviews

இந்த செருகுநிரலுக்கு மதிப்புரைகள் எதுவும் இல்லை.

பங்களிப்பாளர்கள் & உருவாக்குனர்கள்

“DynoWidg” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

பங்களிப்பாளர்கள்

Translate “DynoWidg” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.